SDP proposes name change to SD Guthrie

#SDGuthrieNetZero